Estou indeciso...

version 1/s/recortes// @obvious, @obvioushp //seven